FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haritada Gör

Hastane Santral: 0 216 578 30 00

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Nedir ?

Labrum, glenoid (pazu kemiğinin karşısında yer alan soket veya yuva şeklindeki eklem yüzeyi) yüzeyin etrafını daire şeklinde saran, sert ve kıkırdak benzeri bir yapıdır. Fiziksel olarak dizdeki menisküslere benzer. Labrumun görevi, günlük aktivitelerimiz sırasında humerus başının (pazu kemiğinin üst, yuvarlak kısmı) glenoid içerisinde kalmasını sağlamak ve omuz kuvvetine katkı sağlamaktır. Ayrıca, biseps tendonunun uzun başının (pazu kasının uzun başı) eklem içindeki yapışma yeri olduğu için labrum, omuz stabilitesi ve hareketlerinde önemli bir rol oynar. Normalde humerus başı, glenoidin karşısında hareket genişliğinde herhangi bir sınır olmadan kolayca hareket eder. Labrumun bütünlüğünün bozulması durumunda ise omuz instabilitesi (çıkıkları) oluşmaktadır. Omuz instabilitesi, genellikle iki sebeple meydana gelir: Birincisi, omuz çıkıkları sırasında humerus başı, glenoid kenarından kayıp gövdeye doğru yer değiştirirken bunu engellemeye çalışan labrumu yırtarak yoluna devam eder. Çıkan bir omuz tekrar yerine oturtulduktan sonra bile buradaki yırtık kendi kendine iyileşmez ve labrum görevini yapmadığı için omuz instabilitesi (çıkıkları) devam eder. İkinci sebep ise, omuz etrafındaki kas, tendon ve bağ gibi yapıların genel gevşekliğine bağlı çıkıklardır. Bu tip omuz instabilitesine herhangi bir labrum yırtığı eşlik etmeyebilir, ancak labrum etrafındaki eklem kapsülü, kaslar ve bağlar gibi yapıların laksitesi (gevşekliği) söz konusudur.

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Yırtıkları Nasıl Oluşur ?

Çoğunlukla labrumda görülen yırtıklar sebebiyle labrumun görevini yapamadıoğı durumlarda omuz instabilitesi ortaya çıkar. Bu durumun en sık üç sebebi vardır:

1 - Akut (ani) travmalara bağlı oluşan omuz çıkıkları sırasında humerus başı, glenoid kenarından kayıp gövdeye doğru yer değiştirirken bunu engellemeye çalışan labrumu yırtarak yoluna devam eder. Çıkan bir omuz tekrar yerine oturtulduktan sonra bile buradaki yırtık kendi kendine iyileşmez ve labrum görevini yapmadığı için omuz instabilitesi devam eder. Zamanla çıkıkların tekrarlaması nedeniyle labrum ve eklem yüzeylerinde daha fazla hasar meydana gelebilir.

2 - Akut travmalara bağlı olarak diğer sık görülen bir labrum yırtığı çeşidi de SLAP (Süperior Labrum Anterior Posterior) lezyonlarıdır. SLAP lezyoununda labrum yırtığı, glenoid yüzeyin üst ¼’lük, biseps tendonunun yapışma yerinin komşuluğundaki kısmında oluşur. Bu tarz yırtıklar, omuz instabilitesine eşlik edebilir veya izole (tek başına) oluşabilir. Bu tarz yırtıkların oluşmasındaki genel senaryolar, hastanın açık elle omuzu üzerine düşmesi, şiddetle bir nesneyi fırlatmaya çalışırken omuzu zorlaması veya düşerken ani hareketle bir nesneye tutunarak omuzunu zorlamasıdır.

3 - Atravmatik (travmaya bağlı olmayan) omuz instabilitesinde ise sebep, omuz etrafındaki kas, tendon ve bağ gibi yapıların genel gevşekliğine bağlı çıkıklardır. Bu tip omuz instabilitesine herhangi bir labrum yırtığı eşlik etmeyebilir, ancak labrum etrafındaki eklem kapsülü, kaslar ve bağlar gibi yapıların laksitesi (gevşekliği) söz konusudur.

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Yırtıklarının Bulguları Nelerdir ?

Omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının (SLAP lezyonu) çok büyük bir kısmı, omuza direk veya indirek travma ve omuz çıkıkları sırasında oluşur. Bu yaralanmalar genellikle sportif faaliyetler (müsabaka esnasında) veya yüksek fiziksel aktiviteyi gerektirecek faaliyetler (ani itme, kolu kaldırma, ağır kaldırma, fırlatma vb) veya direk travma şeklinde (omuz üzerine düşme, çarpışma, kaza vb.) olabilir. Bu tarz yaralanmalar sonucu omuzda oluşan ağrı, yapılan aktiviteye devam edilmesine genellikle izin vermez. Saatler ve bazen günler geçtikçe omuzda ağrı artarak devam eder ve kolu kaldırmak zorlaşır. Oluşan omuz ağrısı, günler içinde kol, dirsek, koltuk altı, göğüs duvarı ve bazen de sırta doğru yayılır şekilde hissedilmeye başlanabilir.

Hastalar, çıkıklardan sonra genellikle kollarını fırlatma (eli başüstünde, kafanın arkasına doğru götürmek) veya yana açma (dirsek 90 derecede bükülüyken eli dışarı ve arkaya doğru götürmek) pozisyonlarına getirerek kullanamazlar. Bunun sebebi, ön tarafta yer alan ve omuzun bu pozisyonlarda çıkmasını engelleyen labrumun yırtık olmasıdır (Bankart lezyonu). Bu tarz hareketlerde hastalar omuzlarının çıkacağı duygusuna kapılır ve güvensizlik hissederler. Bu pozisyonlarda omuz fazla zorlanırsa tekrarlayan çıkıklar oluşabilir.

SLAP lezyonlarında ise durum daha farklıdır. Hastalar genellikle başüstü aktivitelerde ve omuzu aktif olarak içeri, dışarı ve yukarı hareket ettirdikleri durumlarda ağrı ve kuvvetsizlik hissederler. Bazen çeşitli omuz hareketleri sırasında eklem içerisinden gelen sesler işitilebilir. Tedavi edilmemiş ve ilerleyen olgularda omuz hareket açıklığı ve kuvvet azalabilir.

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Yırtıklarının Tanısı Nasıl Konulur ?

Akut omuz travması veya çıkıklar sonucu şiddetli ağrıdan dolayı hastaların çoğu doktora başvurur. Doktorda yapılan muayene esnasında, genellikle bu durumların fizik muayene ile tanısının konulması mümkün olacaktır. Şayet omuzda bir çıkık var ise, acil şartlarda müdahale edilerek omuz eklemi yerine yerleştirilir. Tanıya yardım amaçlı bazı muayene ve testlerle hastalardaki problemin ne olduğu konusunda bu aşamada fikir edinilebilir. Ancak omuzdaki lezyonun derecesi, yerleşimi ve boyutunun anlaşılabilmesi ve uygun tedavinin planlanabilmesi için direkt grafi ve MR çekilerek ayrıntılı incelenmesi gereklidir.

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Yırtıklarının Tedavisi için Ameliyat Gerekir mi ?

Omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının (SLAP lezyonu) tedavisi kişiden kişiye değişmektedir. Uygun tedavi seçeneğine karar verilirken, hasta ve doktor tarafından göz önüne alınması gereken pekçok faktör vardır. Bu faktörler öncelikle hastanın ağrı şiddeti ve hayat kalitesinin ne kadar etkilendiği olmak üzere, aktivite seviyesi, yaşı, beklentileri, eşlik eden diğer durumlar (osteoartrit veya donuk omuz gibi) ve omuzun ne kadar stabil (sağlam) olduğudur.

Omuz instabilitesi bulunan ve aktif spor yaşantısına tekrar dönmek isteyen sporcularda ve genç hastalarda cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir, zira genç yaşlarda geçirilen ve tedavi edilmeyen omuz çıkıklarının tekrarlama riski çok yüksektir. Tekrarlayan çıkıklarla birlikte ortaya çıkabilecek labral doku dejenerasyonu (yıpranması) ve eklem kıkırdaklarında hasarlanma/harabiyet (osteoartrit) risklerini en aza indirmek ve tekrarlama riskini ortadan kaldırmak için mümkün olan ilk fırsatta bu hasta grubuna cerrahi müdahale edilmesinde fayda olduğu konusunda günümüz literatüründe fikir birliği vardır.

Diğer taraftan, kolunu özellikle başüstü aktivitelerde kullanamayan, şiddetli ağrı çeken, kuvvetsizlik hisseden ve hayat kalitesi omuzundaki problem yüzünden düşen labrum yırtığı (SLAP lezyonu) olan bir hastada cerrahi tedavinin başarısı ve hasta memnuniyeti daha fazla olacaktır. Aktivitesi sınırlı olan, görece daha yaşlı ve ağrısı daha az olan bir hastanın ise cerrahiye ihtiyacı, az önce bahsedilen özellikteki birine göre daha az olacaktır. Her halikarda omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının tedavisi, ilk etapta ödemi azaltıp ağrıyı kesmeyi hedefleyen bir ilaç tedavisi rejimi, aktivite modifikasyonu ve omuz hareket açıklığını geri kazanmayı amaçlayan bir egzersiz programıdır. Bu aşamayı takiben ağrısız bir omuza ulaşıldığında ise omuz etrafındaki kasları kuvvetlendirmek amacıyla periskapuler ve deltoid kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. Sportif ve günlük aktivitelere dönüşe ise, omuzun tekrar kuvvet, denge ve koordinasyonunu kazanmasından sonra karar verilir. Yukarıda belirtilen konservatif (ameliyatsız) tedavi metodları, üstteki paragrafta bahsedilen hasta grubu hariç bütün hastalarda en azından 3 ay boyunca denenmelidir. Buna rağmen rahatsızlıkları geçmeyen veya problemlerinde artış olan kişilerde ise cerrahi tedavi uygulama endikasyonu ortaya çıkar. Bunun sebebi, konservatif tedavinin aslında omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarında belki ağrıyı azaltabileceği, ama yırtığı tedavi edemeyeceği gerçeğiyle ilişkili olabilir. Bu şekilde diğer tedavi metodlarını denemiş ve fayda görmemiş hastalar, ameliyattan fayda görebilecek namzetlerdir. Bu hastalarda dikkatli planlama yapılarak hastaya ayrıntılı bilgi verilip tedavi seçenekleri konuşulmalı ve tedavinin nasıl devam edeceğine dair karar, hasta ve doktor arasındaki ortak anlayış ve güven zemininde verilmelidir.

Omuz İnstabilitesi ve Labrum Yırtıkları Nasıl Ameliyat Edilir ?

Omuz instabilitesinin tedavisinde geçmişte açık ameliyatlarla Bankart tamiri/kapsüler shift (ön tarafta yırtık olan labral dokunun onarılması ve omuz eklem kapsülünün daraltılması) uygulanmaktaydı. Her ne kadar bu uygulamalar günümüzde de bazı özel durumlarda ve hasta gruplarında nadiren uygulanmakta ise de, aksini gerektiren bir durum olmadığı takdirde omuz instabilitesinin çağdaş tedavisi artroskopik (kapalı) uygulamalardır. Bu şekilde hem açık ameliyatla aynı işlem uygulanabilmekte, hem de daha çabuk iyileşme, daha az ameliyat sonrası ağrı, daha düşük enfeksiyon (iltihap) riski, kozmetik görünüm ve hızlı rehabilitasyon imkanı olmaktadır. Artroskopik ameliyatın diğer bir avantajı da, açık ameliyatla görülüp tamir edilemeyecek bazı durumların (SLAP lezyonları-labrum yırtıkları gibi) artroskopik olarak tanısının konulup aynı seansta tedavilerinin uygulanabilmesidir.

Omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının tedavisinde standart olarak glenohumeral (omuz) eklem içerisi görüntülenip, oradaki Bankart lezyonu, posterior labrum yırtığı, SLAP lezyonu ve biseps uzun başı tendonu patolojileri teşhis edilir. Mevcut labrum yırtığının yerleşimi, uzanımı ve tamir yapılacak dokunun kalitesi değerlendirilir. Artroskopik girişim, omuz etrafında doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü sayıda birkaç adet küçük (1-2 cm.lik) insizyonlardan vücut içine yerleştirilen özel bir kamera ve enstrümanlarla gerçekleştirilmektedir. Omuz instabilitesi ve labrum tamiri gerçekleştirilen durumlarda, yırtık olan bölge temizlenmekte ve iyileşme için uygun bir yatak hazırlanmakta, daha sonra ise kemik içerisine yerleştirilen gerekli sayıdaki birkaç adet biyouyumlu (vücut içinde zamanla eriyerek yerini kemiğe bırakan) minik (1.5-3 mm çaplı) çıpalara (ankor) bağlı yüksek dayanıklı sütürler ile yırtık olan bölge, kemiğe tamir edilmektedir. Zaman içinde buradaki tamir bölgesi iyileşip olgunlaşmakta ve görevini tekrar yapmaya başlayan, ağrısız ve sağlıklı bir doku haline gelmektedir.

Ameliyat Sonrası Başarı Nedir/Ne Beklemeliyim ?

Omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının tedavisi sonrası rehabilitasyon ile omuzunuzun normale dönmesi zaman ve çalışma gerektirir. Mesleğinize göre işe dönme zamanı değişebilir: Masabaşı çalışanlar 1 ila 2 hafta içerisinde işe dönebilirlerken, ağır işte çalışanlar ve sporcuların tamamen fonksiyonel hale gelebilmeleri 3 ila 6 ay arasını alabilmektedir. Ameliyat sonrası yapılan girişime göre 4 ila 6 hafta egzersiz yaptığınız zamanlar dışında bir omuz askısı kullanacaksınız. Bu omuz askısının çıkmasından sonra ise omuz rehabilitasyonu için fizyoterapiye başlanması faydalı olur. Eklem hareket açıklığının kazanılması genelde 2 ila 3 ay içerisinde gerçekleşir.

Omuz instabilitesi ve labrum yırtıklarının tedavisinde başarı oranları gayet yüksektir. Yapılan araştırmalar, %90 civarında bir oranda insanların işlerine ve sporcuların yaptıkları spor aktivitelerine dönebildiğini ve memnun olduklarını göstermektedir. 2 yıllık takipler sonucu literatürde ameliyat sonrası tekrarlayan çıkık oranları %10 civarında bildirilmiştir. Ameliyattan sonra nadir de olsa bazen omuzda sertlik (donuk omuz) ve ağrı görülebilmekte ancak bu problemler genellikle erken başlanan ve uygun rehabilitasyon ile en aza indirilebilmektedir.

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

viagra generico comprare viagra cialis originale super kamagra acquisto kamagra acquisto viagra cialis generico acquisto viagra viagra donne levitra prezzo levitra generico kamagra 100 mg cialis prezzo cialis 20 levitra senza ricetta Cialisgenerico acquisto cialis cialis senza ricetta

levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

nike air huarache canada nike roshe canada cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme

Scarpe Scarpe hogan Scarpe louis vuitton scarpe converse air jordan Scarpe nike air max longchamp Saucony scarpe Tacchi nike roshe Tiffany christian louboutin nike air force Scarpe Adidas Scarpe
>